Voor Docenten

From WOSI
Jump to navigation Jump to search

WOSI – stage/afstudeer-project voor studenten

Wat is WOSI

WOSI is de afkorting voor het WoningCorporatie Open Software Initiatief. WOSI is gestart in 2006, als stageproject in het kader van de minor advanced software engineering aan de Hogeschool van Amsterdam. Ieder semester zijn er nieuwe studenten die werken aan het bereiken van de doelstellingen van WOSI. Kort samengevat komen die neer op:

  • verbeteren van de kwaliteit en flexibiliteit van de ICT-huishouding, door onderzoek en het bouwen van prototypes.
  • creëren van een grotere maatschappelijke betrokkenheid door de inzet van moderne ICT (directere en meer contacten in de buurt en met klanten).
  • verbeteren van de samenwerking met andere corporaties en ketenorganisaties (welzijn, zorg, gemeenten, etc.), bijvoorbeeld door data-standaarden te formuleren en standaarden voor interoperabiliteit te ontwikkelen.
  • inzet van moderne ICT-technologie bij het verbeteren van veiligheid, leefbaarheid en milieu (in huis, wijken en buurten).

Voor wie is WOSI interessant

Binnen WOSI is zijn er niet alleen stage- of afstudeerprojecten voor software-engineers, maar ook juristen (licentiekeuzes, relatie met bestaande ict-contracten, etc), communicatiespecialisten (website, communicatie met corporaties, gemeenten, studenten, etc.), interaction designers, vormgevers en projectleiders (economie, business-engineers, etc.). Ook studenten in de maatschappelijke vakken zijn welkom om (de gevolgen van falende) informatiestromen tussen corporaties en bijvoorbeeld welzijnsinstellingen, zorginstellingen en gemeenten in kaart te brengen.

Uitgangspunten technologie

ICT is voor woningcorporaties geen doel op zich, maar een hulpmiddel bij het behalen van de doelstelling: zorgen voor betaalbare huisvesting voor de sociaal zwakkeren. Er zijn in Nederland een kleine 500 corporaties. Om technologie te kunnen delen, is het noodzakelijk dat die technologie in iedere omgeving “past” en dat deze technologie zonder beperkingen (eigendomsrecht, intellectueel eigendom) gedeeld kan worden. De keuze voor een community-source project was dan ook snel gemaakt. Om ervoor te zorgen dat prototypes die gemaakt worden ook werkelijk in iedere technische omgeving kunnen worden opgenomen, is een van de belangrijkste uitgangspunten dat alle ontwikkelde technologie platform- en database-onafhankelijk is. Om die reden is gekozen voor ontwikkeling met Java, Spring en Hibernate. Bijna alle (grotere) databases worden ondersteund en de applicaties kunnen draaien op ieder platform (Linux, Unix, Windows). Vanzelfsprekend is het mogelijk om andere technische keuzes te maken, maar daar wordt vanuit het project geen ondersteuning op geboden, omdat we die kennis waarschijnlijk niet hebben.

Architectuur

Inmiddels is een architectuur-model beschreven en ontwikkeld dat het mogelijk maakt om relatief snel geavanceerde modulaire applicaties te ontwikkelen. Het architectuur-model zorgt ervoor dat technologie op een gestructureerde wijze wordt ontwikkeld en dat een modulaire ontwikkeling mogelijk is. Hoofdkenmerken van de architectuur zijn dat alle functionaliteit die benodigd is voor meerdere (deel-)applicaties (zoals authenticatie, autorisatie, database connectie, flowcontrol en de dergelijke) onderdeel gaan uitmaken van het framework waar de deel-applicaties aan koppelen.

Organisatiestructuur

Namens de corporaties treedt Jo Lahaye op als “klant” en ten behoeve van de de studenten-projectleiders/teamleiders bij onderwijsinstellingen als over-all projectmanager.

Projectleider(s)

De projectleider en assistent(en), zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de voortgang en vooral de communicatie (!!) en coördinatie tussen de verschillende deeltrajecten, c.q. verschillende teams die op een moment aan het werk zijn aan veelal verschillende opdrachten. Voor het verbeteren van hun projectleiders-skills, worden ze waar nodig bijgestaan door de projectmanager.

Teamleiders

Teams bestaan in de praktijk meestal uit 2 tot maximaal 8 mensen. Een team is een groep studenten die met elkaar werkt aan een deeltaak. De teamleider zorgt voor afstemming van de werkzaamheden, voorkomt redundantie, constateert problemen en vertragingen en is eerste aanspreekpunt voor de projectleider(s).

Teamleden

Studenten die zitting hebben in een team en met elkaar verantwoordelijk zijn voor de tot standkoming van een door de projectleiding geformuleerde opdracht. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, mits onderbouwd en in overleg met de projectleiders.

Getting started

In het project is enige financiële ruimte voor het aanschaffen van hulpmiddelen. Er zijn regelmatig colleges (locatie wisselt) van deskundigen uit de praktijk over diverse relevante onderwerpen.

Om studenten snel inzicht te geven in de techniek en architectuur, is een ervaren softwaredeveloper beschikbaar die een gedegen introductie kan verzorgen in de architectuur en ontwikkelprincipes van WOSI. Vervolgens worden de studenten, zeker in de eerste fase,hands-on begeleid door deze ontwikkelaar. Op het moment dat alle studenten zijn ingewerkt blijft hij als consultant beschikbaar.

Anders dan andere projecten: continuïteit

Dit professionele developmentproject vraagt vrij veel van studenten. En dat was ook de bedoeling van de Hogeschool van Amsterdam bij de start van dit project. Het moest “echt” zijn, niet alleen met een serieuze opdrachtgever, maar vooral ook in de omvang, complexiteit en continuïteit van het project. Veel bedrijfsstages hadden het karakter van in enkele maanden iets maken en kant en klaar opleveren. De ICT werkelijkheid bij de meeste bedrijven zit echter anders in elkaar. Daar kan je zelden je eigen tools kiezen, beginnen projecten zelden bij scratch en ze zijn ook zelden in een paar maanden klaar. Werken in een groter professioneel traject, waarbij het noodzakelijk is om te begrijpen wat je voorgangers hebben gedaan en te zorgen dat je het begrijpelijk achterlaat voor je opvolgers, dat was de droom. En natuurlijk een project met coding-standards, documentatiestandaarden, procedures voor change- en releasemanagement en tools voor projectmanagement. Het heeft even geduurd, maar inmiddels begint WOSI aardig te lijken op een project dat hieraan voldoet.

Studiepunten

Jo Lahaye treedt op als bedrijfsbegeleider. Vanuit de HvA is een onderwijskundige beschikbaar om de beoordeling van studenten (proces en techniek) op een goede wijze te begeleiden. Deelnemende externe instellingen, kunnen hun studenten laten meedraaien in de beoordelingsronden bij de HvA. Vervolgens kan de beoordeling worden overgenomen (of verworpen en een eigen beoordeling worden gegeven).

Projecten

Binnen WOSI is een groot aantal (technische) projecten mogelijk. Zolang de projecten in het teken staan van de doelstelling, worden de projecten door de organisatie ondersteund. Een goede afstemming is uiteraard van belang, bijvoorbeeld om geen lopende projecten te doorkruisen met nieuwe initiatieven. De projecten lopen uiteen van softwaredevelopment, informatie-analyse, testen, architectuur-onderzoek, documenteren tot communicatie en juridische adviezen. Vanzelfsprekend proberen we aan te sluiten bij de prioriteiten van de corporaties, omdat op die punten het meeste medewerking te verkrijgen is en de kans op daadwerkelijke implementatie groter is. WOSI gaat trouwens niet zelf technologie implementeren en beheren, daar ligt de grens met de markt. Die taak Wordt overgelaten aan professionele ict-bedrijven.

Lopende projecten

  • Framework ontwikkeling (overleg tussen ontwikkelteams)
  • Database-onderzoek (bestaande/nieuw), beschrijving, database-aanpassingen (in overleg met technisch lead developer)
  • Verkoop-applicatie. Dit is een grote applicatie voor de verkoop van woningen, met diverse rollen (makelaar, medewerker, notaris, onderhoudsdienst, etc.) en stappen (controle, prijsbepaling, makelaar, matchen van geïnteresseerden, etc.).
  • Renovatie-lijsten. Dis zijn opties waar mensen bij renovatie van (hun huis) uit kunnen kiezen, denk aan luxere badkamer, luxere keuken en dergelijke. Deze keuzes worden in een lijst vastgelegd en hebben invloed op de verhuurprijs.
  • Integratie met kaart-informatie, online module voor het bewerken van afbeeldingen/geo info.
  • Licentiekeuzes, oprichting Stichting WOSI.

Mogelijke nieuwe/vervolg- projecten (niet alle projecten zijn al uitgebreid gedocumenteerd).

De klachtenregistratiemodule

Hier is al een keer aan gewerkt. Door de prioriteit in deze fase te leggen bij het afmaken van de verkoopmodule, wordt hier met beperkte capaciteit aan gewerkt. Het betreft een zeer uitgebreide module waar diverse deeltrajecten mogelijk zijn. Een daarvan wordt momenteel uitgevoerd door een student van de HS Zuyd die bezig is met het schrijven van een architectuur voor mobiele devices, zodat monteurs straks onderweg gereedmeldingen kunnen doen en gegevens kunnen opvragen.

Statistieken

In de verkoopmodule zullen statistieken moeten worden verzameld, hier is nog niet mee begonnen. Een idee is om dit te centraliseren en hiervoor een architectuur te ontwerpen waar later ook statistieken van bijvoorbeeld de Verhuur-/Contractmodule opgenomen kan worden. Tezamen met eventuele andere modules.

Innovatietraject

Binnen WOSI maken we gebruik van bepaalde technieken waar soms al updates voor beschikbaar zijn. Wellicht zijn ook geheel nieuwe techieken in te zetten. Dat zou goed geïnventariseerd moeten worden, om vervolgens een besluit te kunnen nemen over het al dan niet doorvoeren van wijzigingen in WOSI. Aansluitend moet een trainings- en invoeringstraject worden ontwikkeld.

Unittesting

Er is momenteel geen kennis over unittesting, dit moet echter wel gedaan worden.

Dit is vooral een documentatietraject.

Verhuur-/contractmodule

Er moet een module geschreven worden waarin alle VHE's met status, bewoners, en eventuele contracten worden beheerd. Deze moet nog worden ontworpen aan de hand van nog te vergaren informatie bij de woningcorporaties.

Dit is een ontwerp-, programmeer-, en documentatietraject

VVE-module

De VVE-module (Vereniging van Eigenaren) is een (grote) complexe module voor het beheren van bijbehorende administraties. Die zijn vaak niet in beheer bij een woningcorporatie. Corporaties hebben hier wel in toenemende mate mee te maken en bij een onjuist beheer, zijn er de nodige (financiële) risico’s. Als je een appartement verkoopt in een flat, ontstaat meteen een vereniging van eigenaren. Die moeten dan gezamenlijk besluiten nemen over onderhoud e.d. Binnen de module moeten oa. de financiën, afspraken met externe partijen, bewoners, etc. worden bijgehouden. Dit is een zeer uitgebreide module waarvoor veel vooronderzoek noodzakelijk is.

Enzovoort, want er is nog een groot aantal andere projecten mogelijk.


Jo Lahaye,

November 2008.