Document:Projecthandleiding

From WOSI
Jump to navigation Jump to search
Projecthandleiding - Algemeen
Datum 17 juni 2007
Fase Fase 5
Versie 0.4
Status Concept
Auteurs Jasper Stroomer
Goedgekeurd door
Aangepast door Sieger Mertens

Leeswijzer / voorwoord

Handleiding overzicht

De handleidingen voor project W.O.S.I. zijn opgedeeld in een aantal specifieke handleidingen.

Handleiding – Algemeen

In deze handleiding staat alle algemene informatie met betrekking tot project W.O.S.I., zoals een omschrijving van het project, de doelstellingen, de strategie, de projectorganisatie en een korte omschrijving van de deelprojecten en werkzaamheden.

Handleiding – Algemeen

Deze handleiding bevat alle informatie die voor iedere W.O.S.I. deelnemer van belang is zoals de geldende regels en afspraken binnen het project en een overzicht van de beschikbare middelen en faciliteiten.

Handleiding – Projectleiding

Deze handleiding is specifiek gericht op de projectleiding. Hierin is informatie te vinden over de veelvoorkomende procedures binnen project W.O.S.I. zoals het aanvragen van faciliteiten en het organiseren van activiteiten. De verschillende taken van de projectleiding worden in deze handleiding nader toegelicht.

Overdrachtsdocument – Deelproject

Ieder deelproject binnen W.O.S.I. heeft zijn eigen overdrachtsdocument waarin te lezen is wat het deelproject inhoudt, welke werkzaamheden er tot het moment van schrijven aan het project zijn verricht, wat de huidige stand van zaken is en wat er in de komende periode aan het project gedaan zal worden. Deze overdrachtsdocument is specifiek bedoeld voor de deelnemers van dat deelproject.

Inleiding

Deze handleiding is onderdeel van de W.O.S.I. projecthandleiding. In deze handleiding staat alle algemene informatie met betrekking tot project W.O.S.I., zoals een omschrijving van het project, de doelstellingen, de strategie, de projectorganisatie en een korte omschrijving van de deelprojecten en werkzaamheden. Omdat er binnen W.O.S.I. gebruik wordt gemaakt van vertrouwelijk informatie van de klanten van de woning corporaties dienen de mensen die in contact komen met W.O.S.I. een vertrouwelijkheid contract te tekenen, dit contract is achterin dit document te vinden.

W.O.S.I.

W.O.S.I. is een groot project binnen de afstudeerfase van het IVI van de HvA waarbij studenten kennis maken met het werken in een real-life project, met een echte klant. Daarnaast is W.O.S.I. een langlopend project, en is daardoor anders dan de gangbare projecten binnen het IvI. Ieder half jaar komt er een nieuwe groep deelnemers die het stokje moet overnemen van de vorige groep. Dit heeft als gevolg dat er binnen het project gestreefd moet worden naar een goede organisatiestructuur en een goed lopende ontwikkelstraat waarbij documentatie en kennisoverdracht een grote rol spelen.

Binnen W.O.S.I. wordt gebruik gemaakt van open standaarden en open-source technieken zoals Spring, Hibernate en J2EE, technieken waar de meeste deelnemers voor hun deelname aan W.O.S.I. nog niet bekend mee zijn, terwijl deze technieken dankzij hun open karakter wel de toekomst vormen van software ontwikkeling.

Ook nieuw is dat het bij WOSI gaat om een echte klant, en dus ook om echte producten. Als de verschillende groepen deelnemers het voor elkaar weten te krijgen om daadwerkelijk de gewenste open standaard te leveren aan de deelnemende corporaties, kan deze gebruikt gaan worden door de corporaties in Nederland.

Het project W.O.S.I. heeft enig budget waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om externe deskundigen in te huren en boeken aan te schaffen die de deelnemers kunnen helpen met het deelnemen aan het project.

Waarom Open Source

De corporaties en HvA hebben ervoor gekozen om in dit project uitsluitend gebruik te maken van Open Source Software (OSS). De reden daarvoor is eigenlijk eenvoudig. Om te beginnen doet deze software inmiddels niet meer onder voor gesloten software. Grote ICT onderzoeksbureaus als Gartner, voorspellen zelfs dat in 2008 OSS op alle terreinen de competitie aan kan met gesloten of propriëtaire software. Voor de deelnemende corporaties is het volstrekt logisch om hetgeen onderzocht en ontwikkeld wordt door studenten, ter beschikking te stellen aan alle corporaties. Tenslotte hebben woningcorporaties geen commercieel doel, maar richten zij zich vooral op het huisvesten van de minder bedeelden in onze samenleving.

Vanuit die visie leveren herbruikbare en flexibele ict-oplossingen een bijdrage aan onze maatschappij. De corporaties willen juist dat als geld wordt gestoken in de ontwikkeling van een applicatie, deze technologie ook door andere corporaties gebruikt kan worden, zonder dat opnieuw ontwikkelkosten of licenties betaald hoeven worden. De verwachting is bovendien dat door Open Source Software te gebruiken ook de ontwikkeling van een open standaard sneller dichterbij komt. Het is de bedoeling om de huidige leveranciers van de corporaties op enig moment bij de ontwikkelingen te betrekken. Studenten zullen namelijk nooit bedrijfskritische applicaties gaan beheren of daar service op verlenen.

Openstandaarden

Standaarden kunnen ‘open’ zijn of ‘gesloten’. Onder een ‘open standaard’ verstaan we een standaard die voldoet aan de volgende eisen:

 • De standaarden worden op basis van een open beslissingsprocedures (consensus of meerderheidsbeslissing, etc.) vastgesteld.
 • Het beheer van de standaard ligt bij een not-for-profit organisatie die een volledig vrij toetredingsbeleid kent.
 • De standaarden zijn gepubliceerd.
 • De kosten voor het gebruik van de standaard zijn laag en vormen geen drempel voor toegang tot de standaard. Eventueel aanwezig intellectueel eigendom dat aan een open standaard ten grondslag ligt, wordt royalty-free ter beschikking gesteld.
 • Er zijn geen beperkende voorwaarden omtrent het hergebruik van een standaard.
 • De standaard is (of wordt) door meerdere bedrijven geïmplementeerd

Waarom Open standaarden?

Uitwisselbaarheid

Om te zorgen dat elke woningcorporatie hetzelfde bedoelt bij een bepaald woord of entiteit moeten er afspraken gemaakt worden. Dit is belangrijk, want wanneer er databases samengevoegd gaan worden, scheelt het aanzienlijk in tijd en kosten als data niet meer geconverteerd hoeft te worden of overgetypt.

Ook wanneer modules worden gemaakt, is het belangrijk dat de modules een datamodel hebben dat aansluit bij elke woningbouwcorporatie.

Bijkomend voordeel is dat wanneer data uitgewisseld moet worden met andere instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst, er relatief snel afspraken gemaakt worden over de open standaard. Op deze manier kunnen de alle corporaties op dezelfde manier de gegevens aanleveren.

Duurzaamheid

Omdat een open standaard in overleg aangepast kan worden, heeft dit als voordeel dat deze niet voor beperkingen zorgt. Wanneer een woningcorporatie nieuwe ideeën heeft of aanpassingen wilt doorvoeren is dit mogelijk mits dit niet andere deelnemers belemmerd. Op deze manier zijn niet steeds nieuwe standaarden nodig maar wordt de huidige standaard breder. Door het gebruik van deze standaarden in nieuw te ontwikkelen modules of externe applicaties blijven deze onderling langer bruikbaar naast elkaar. Dit verlengd de levensduur van een module of applicatie.

Doelstellingen

De doelstellingen van W.O.S.I. kunnen vanuit meerdere kanten worden bekeken. Het hoofddoel van W.O.S.I. komt vanuit de corporaties en houdt in dat W.O.S.I. uiteindelijk leidt tot een open XML standaard voor het uitwisselen van gegevens tussen woningcorporaties. Vanuit de HVA en de studenten bekeken is het doel van W.O.S.I. om kennis en ervaring op te doen met de wereld van open-source en het werken in een groot real-life project.

De woningcorporaties streven naar een open XML standaard voor gegevens uitwisseling om in de toekomst veel kosten te besparen bij het fuseren. Een gemiddelde woningcorporatie ondergaat ongeveer eens in de 3 jaar een fusie, waarbij vele verschillende informatiesystemen van de beide corporaties bij elkaar gevoegd moeten worden. Dit gaat gepaard met veel problemen en kosten, wat allemaal voorkomen kan worden door het gebruik van een gezamenlijke open standaard. Bovendien zijn de corporaties op zoek naar een flexibelere moderne webgebaseerde informatiehuishouding. Studenten werken aan de ontwikkeling van een framework op basis van Spring-Hibernate en een aantal voorbeeld applicaties teneinde ook een mogelijke nieuwe standaard voor ict-ontwikkeling neer te zetten.

Strategie

Om de doelstellingen te kunnen bereiken maakt W.O.S.I. gebruik van expertise uit het bedrijfsleven. Zo worden er regelmatig colleges, masterclasses en workshops georganiseerd in samenwerking met grote Nederlandse ICT bedrijven waardoor de deelnemers hun kennis verder kunnen uitbreiden.

De klant

De klanten van project W.O.S.I. zijn op dit moment 4 grote woningcorporaties in Nederland, te weten Ymere uit Amsterdam, De Woonbron uit Rotterdam, Servatius uit Maastricht en De Woonplaats uit Enschede. Deze corporaties ondersteunen project W.O.S.I. door het verschaffen van domeinkennis aan de deelnemers en het beschikbaar stellen van de benodigde hulpmiddelen.

Daarnaast hebben zij Jo Lahaye, een Nederlandse open-source pionier aangesteld als vertegenwoordiger. Jo is voor de deelnemers het eerste aanspreekpunt voor klantgerichte vragen, bewaakt de randvoorwaarden zoals de open-source eisen die zijn gesteld aan de W.O.S.I. producten, en heeft daarnaast een grote bijdrage door het verzorgen van colleges en contacten in de bedrijfswereld.

Deelnemers

Iedere HvA student die een bijdrage kan en wil leveren om tot het einddoel te komen is welkom. W.O.S.I. is begonnen als onderdeel van de minor Advanced Software Development, maar breidt zich nu ook over andere minor en major trajecten uit. Iedereen die op zoek is naar een uitdaging, en daarbij gelijk een aantal ECTS wil verdienen, is in principe welkom bij W.O.S.I.. Voordat je kunt starten moet echter alleen met de projectleiding overlegd worden wat je bijdrage precies zal zijn, en hoe dit aansluit bij de doelen van W.O.S.I., en ook is het noodzakelijk dat het past binnen je studietraject.

ECTS Verdeling

Project W.O.S.I. is een complex project en mede daardoor is er besloten door het management om geen vaste verdeling van ECTS punten te handhaven. In plaats van de vaste verdeling van ECTS krijgen de studenten ECTS op basis van het gemaakte uren. De studenten dienen dan ook via het urenregistratie systeem hun uren bij te houden. De richtlijnen voor dit project zijn 12 ECTS wat in houdt dat de studenten 330 uren moeten maken.

Projectorganisatie

Om de doelstellingen te bereiken is een kleine projectorganisatie opgezet. Deze organisatie bestaat uit 3 lagen die hier kort worden omschreven.

Teams

Organogram

Onderaan de organisatie vinden we de teams. De deelnemers aan W.O.S.I. werken in teamverband aan verschillende deelprojecten, maar hebben wel tot doel om tot een gezamenlijk eindproduct te komen, namelijk, de open standaard en technologie voor gegevensuitwisseling. Dit heeft als gevolg dat de teams in eerste instantie hun eigen producten moeten opleveren, maar daarbij wel goed moeten communiceren met de overige projectteams en de projectleiding.

Teamindeling

De teams worden ingedeeld afhankelijk van de beschikbare deelprojecten. Ieder team zal in ieder geval een teamleider hebben die de dagelijkse gang van zaken binnen het team voor zijn rekening neemt, waaronder onder andere de verdeling van werk en het opstellen van een planning vallen.

Functies

Binnen een team kan iedere deelnemer meerdere functies vervullen. Zo kan iemand naast programmeur bijvoorbeeld ook de functie van notulist of ontwerper op zich nemen. Deze functies worden binnen het team vastgelegd wanneer ze nodig zijn.

Projectleiding

Boven de teams staat de projectleiding die ook gevormd wordt door studenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken en sturen van de dagelijkse werkzaamheden binnen het project.

Samenwerking met teams

De teamleiders vervullen ook een rol in de projectleiding. Zo zijn zij aanwezig bij alle vergaderingen om zo de communicatielijnen tussen de teams en de projectleiding zo kort mogelijk te houden.

Management

Het management bestaat uit de vertegenwoordiger van de klant en een verantwoordelijke docent van de HvA. Zij houden de algemene voortgang van het project in de gaten en schakelen regelmatig met de projectleiding.

Er is tevens een stuurgroep die gevormd wordt door een vertegenwoordiging van de corporaties, een vertegenwoordiger van de HvA en Jo Lahaye.

Staf

Daarnaast kunnen er verschillende staffuncties worden omschreven die binnen W.O.S.I. van belang zijn. Zo is er onder andere een kennismanager en een systeembeheerder die de systemen van W.O.S.I. operationeel moeten houden en zorgen voor een goede opslag en verspreiding van de beschikbare kennis.

Deelprojecten

W.O.S.I. is een zeer omvangrijk en ambitieus project. Het is onmogelijk om binnen een halfjaar de doelstellingen te behalen. Daarom is ervoor gekozen om het project op te delen in verschillende deelprojecten die uiteindelijk samen tot het einddoel moeten leiden. Hoofddoel is om te bezien of open technologie leidt tot hogere flexibiliteit en of het mogelijk is een open XML- standaard te ontwikkelen. De ontwikkeling van zo'n standaard vanuit een theoretisch model is evenwel (zeer) complex. Daartoe is afstemming nodig met alle corporaties en alle organisaties in de keten. Dat zijn langdurige en moeilijke trajecten die zonder dwang of hoge financiële voordelen moeilijk tot een goed einde te brengen zijn. Bovendien biedt “alleen” de ontwikkeling van een dergelijke (XML-)standaard nog geen garantie voor flexibiliteit in de applicatie-ontwikkeling.

Vandaar dat het WOSI project in de haalbaarheidsstudie naar meer flexibiliteit en betere gegevens-uitwisseling op twee manieren insteekt:

 1. Er wordt een aantal prototypen ontwikkeld op basis van het afgesproken framework (open en modulair), waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe databasestructuur, met gegevens uit bestaande databases. De structuur van deze nieuwe database wordt dus in eerste instantie bepaald door de gegevens die voor een tweetal specifieke deel-applicatie noodzakelijk zijn.
 2. Vervolgens wordt geprobeerd tot een meer universeel datamodel te komen, dat naar de huidige inzichten zal ontstaan op basis van een drietal invloeden: studie naar de gegevensopbouw als beschreven in project 4, op basis van de gegevens in de bestaande databases (want die moeten uiteindelijk migreerbaar zijn) en op basis van de gegevens die voor de applicaties nodig zijn.

Actieve deelprojecten

Hieronder worden de grootste actieve deelprojecten kort toegelicht. Voor meer specifieke informatie over een bepaald deelproject kan worden gekeken in de handleiding van het betreffende deelproject.

Applicatieframework

Wat houdt dit deelproject in?

Het idee van het framework is dat er een systeem ontwikkeld wordt die ondersteuning biedt aan de modules, een module is bijvoorbeeld het verkoopsysteem of klachten registratie systeem. Zo zal het framework de herhalende zaken zoals toegangsrechten voor zijn rekening nemen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Tot nu toe zijn er een aantal onderdelen van het framework uitgedacht en in grote lijnen uitgewerkt. Tevens is er veel onderzoek gedaan naar bestaande frameworks om te kijken hoe deze uitgedacht zijn, bijvoorbeeld bij Joomla.

Wat gaat er binnenkort gebeuren?

Het deelproject “framework-ontwikkeling” is nog in de ontwerp-fase en nog erg abstract. De komende fase zal de tot nu toe uitgedachte onderdelen verder uitgewerkt dienen te worden en gestart kunnen worden aan het ontwerpen van andere onderdelen van het framework.

Verkoopmodule

Wat houdt dit deelproject in?

Deelproject verkoopmodule is een deelproject waarbij door met name communicatie met woningcorporatie Servatius de eisen en wensen voor een verkoopsysteem ontworpen wordt.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Aan de hand van een prototype in ASP heeft het module team een nieuwe prototype gemaakt in JSP met daarin de wensen tot dus ver bekend vanuit woning corporatie Servatius.

Wat gaat er binnenkort gebeuren?

In de volgende fase dienen de eisen en wensen van de andere corporaties te worden achterhaald om te bezien of die kunnen worden ingepast in de verkoopmodule. Tevens moet er verder nagedacht worden over hoe de module in het framework past. Daarbij is veel communicatie nodig met het framework team.

Database

Wat houdt dit deelproject in?

Het analyseren van oude databases en het opzetten van een nieuwe database behoren tot de activiteiten binnen dit deelproject. Het is de bedoeling dat er aan de hand van de huidige databases van de woning corporaties een nieuwe database ontworpen wordt die voor alle woningcorporaties bruikbaar is. Tevens dient het database team de ontwikkelteams te ondersteunen met database modellen en eisen die uit de huidige databases te halen zijn.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Het database team heeft door middel van het analyseren van de beschikbare oude databases een opzet gemaakt voor de concept versie van een nieuwe database voor de woningcorporaties.

Wat gaat er binnenkort gebeuren?

Verder analyseren van de databases, communicatie met woningcorporaties Ymere en Woonbron om zo nog meer informatie te achterhalen die nodig is voor de nieuwe database.

Non-actieve deelprojecten

Klachtenregistratiemodule

In fase 3 is dit deelproject tijdelijk stop gezet, dit omdat er organisatorische veranderingen waren bij woningcorporatie “Woonbron” en tevens omdat er te weinig studenten waren om en aan het framework, verkoop- en klachtensysteem te werken. Daarom is in overleg met Jo Lahaye besloten dit deelproject tijdelijk een semester op te schorten.

Ondersteunende deelprojecten en onderzoeken

Naast de bovengenoemde actieve deelprojecten zijn er nog vele ondersteunende en onderzoeksprojecten die binnen W.O.S.I. worden uitgevoerd. Deze deelprojecten hebben over het algemeen tot doel om een onderzoek uit te voeren naar methoden en technieken die binnen W.O.S.I. van toepassing kunnen zijn, of dienen voor het ondersteunen van de dagelijkse werkzaamheden binnen het project.

Externe projecten

Naast de ondersteunende projecten die binnen W.O.S.I. worden uitgevoerd en direct een bijdrage leveren aan het project zijn er ook nog een aantal externe projecten die wel afhankelijk zijn van W.O.S.I. maar geen actieve bijdrage leveren aan W.O.S.I.. Tot nu toe zijn dit over het algemeen projecten die bij vakken of minoren van het Instituut informatica behoren. Er is echter de mogelijkheid om ook buiten het instituut vakken en minoren te betrekken bij W.O.S.I.

Deelproject Forensic Intelligence

Deelproject Forensic Intelligence is een deelproject in samenwerking met de Forensic Intelligence minor van het IvI waarin Studenten een onderzoek doen naar de veiligheidsaspecten binnen W.O.S.I.

Deelproject ITSM

Deelproject iTSM is een deelproject is samenwerking met de ITSM minor van het IvI waarin de deelnemers proberen project W.O.S.I. te ondersteunen op het gebied van iTSM. Dit project onderzoekt de mogelijkheden om het CMMi niveau van W.O.S.I. naar een hoger niveau te krijgen.

Deelproject SNE

Deelproject SNE is een deelproject waarbij W.O.S.I. een systeembeheerder heeft die de computers en de server beheerd en onderhoud. Tevens voert de systeembeheerder onderzoeken uit omtrend SNE en geeft advies aan de projectleiding over dit onderwerp ten behoeve van W.O.S.I.

Faciliteiten

Binnen project W.O.S.I. zijn er verschillende faciliteiten aanwezig ter ondersteuning van het project. Onder de faciliteiten vallen onder andere de volgende zaken:

 • Projectruimte;
 • Computers;
 • Boeken;
 • Colleges door externe personen;