Document:Overdracht Deelproject Modules Fase5 naar Fase6

From WOSI
Jump to navigation Jump to search
Overdracht Deelproject Modules Fase5 naar Fase6
Datum 25 juli 2008
Fase Fase 5
Versie 1.0
Status Klaar voor 1e kwaliteitscontrole
Auteurs Jan Willem de Birk
Goedgekeurd door
Aangepast doorDit document bevat de overdacht van de activiteiten die tijdens fase 5 van het W.O.S.I project hebben plaatsgevonden.


We hebben in de 5e fase gewerkt aan de opzet van een nieuwe verkoop module voor De Woonplaats.


Tijdens de vijfde fase van het W.O.S.I project zijn de volgende teamleden actief geweest in het Moduleteam:

 • Michael de Vries (Teamleider)
 • Ruud Jungbacker
 • Joris Binnenkade
 • Jan Willem de Birk

In dit document zullen we de huidige stand van zaken, zoals wij deze achtergelaten hebben, beschrijven:

 • een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en wijzigingen;
 • de gerealiseerde projectresultaten;
 • de aanbevelingen voor volgende fase.

Teams

De teamindeling van het afgelopen jaar is behoorlijk veranderd in de loop van het project. In het begin van het project hielden we de indeling aan van fase 4. Dat wil zeggen dat er een Framework, een Database en een Module team was. Elk van deze teams hield zich bezig met zijn / haar deelproject en dit werd later samengevoegd tot één geheel.


Toen de prioriteiten binnen het project verschoven, is ook de teamindeling flink verschoven. Er waren niet langer 3 teams met ieder hun eigen specialiteit, maar er waren meerdere kleine teams met verdeelde specialiteiten binnen elk team. Op deze manier kon er sneller en efficiënter gewerkt worden aan de deeltaken die er toen voor ons open lagen.


De indeling met 3 teams had het basis principe dat alle deeltaken langzaam werden doorgeschoven door de teams heen. De indeling in meerdere kleine multidisciplinaire teams had als voordeel dat het werken sneller ging. Als een module veranderingen nodig had in de database, of in het framework, dan was de juiste persoon daar ogenblikkelijk voor te vinden en was de veranderingen direct door te voeren. Dit maakte het werken tegen een deadline aan een stuk sneller en efficiënter.


Belangrijkste gebeurtenissen en wijzigingen

In fase 5 is er veel gewerkt aan het framework achter WOSI. Er zijn ook een aantal aanpassingen gedaan aan de verkoop module.


In de tweede helft van de 5e fase is er een geheel nieuwe module tot stand gekomen. Deze module is een Verkoop module zoals deze voor woningcorporatie ‘De Woonplaats’ bedoeld is. De module gebruikt de bestaande functionaliteit uit het framework.


De verkoop module voor ‘De Woonplaats’ is nog niet helemaal compleet. Wel compleet zijn de bijbehorende UML diagrammen en overige documentatie die het primaire verkoop proces van ‘De Woonplaats’ nauwkeurig beschrijven.


De bedoeling is uiteindelijk om, wellicht in de volgende fase, de verkoop module die fase 4 reeds heeft opgeleverd te ‘mergen’ met de verkoop module uit fase 5. Zo ontstaat er een verkoop module die functionaliteit levert aan twee verschillende woningcorporaties.


Voor aanpassingen binnen het framework en de database kan men de wiki raadplegen: https://dev.wosi.org.


In dit document is te vinden wat er gerealiseerd is voor de verkoop module van ‘De Woonplaats’, een proces beschrijving en een beschrijving van wat er nog moet gebeuren om de verkoop module voor ‘De Woonplaats’ af te maken.


Gerealiseerde Projectresultaten

In dit onderdeel beschrijven we voornamelijk het product ‘verkoop module’ dat in fase 5 is gerealiseerd op basis van gegevens van De Woonplaats. Deze module is opgebouwd uit een aantal delen (cases). Er zal een beschrijving staan van alle cases binnen de module. Zowel de gerealiseerde cases (bestaande onderdelen van de module) als de nog niet gerealiseerde cases zullen worden besproken.

Ondersteunende deelproducten

Om tot een verkoop module te komen, waar later op verder gebouwd kan worden, zijn er een aantal ‘ondersteunende deelproducten’ gerealiseerd. Dit zijn producten die technisch los staan van de verkoop module, maar die wel erg handig kunnen zijn bij het realiseren en/of onderhouden van de verkoop module. Deze producten zijn op de wiki terug te vinden.


Module DeelproductenBenaming Beschrijving BestandsnaamUse-cases & stories Een use-case beschrijving van het primaire verkoop proces binnen ‘De Woonplaats’. Documentatie / Use cases Verkoop
State diagrams Een state diagram beschrijving van het primaire verkoop proces binnen ‘De Woonplaats’. Documentatie / State Diagrams Verkoop
To do list Een beknopte samenvatting van wat er nog moet gebeuren aan de verkoop module voor ‘De Woonplaats’. Documentatie / Verkoopapplicatie checklist
Database model Het nieuwe database model, met wijzigingen die doorgevoerd zijn om bij de module te passen. Documentatie / Alles over het WOSI database model
Notulen ‘Bezoek aan de Woonplaats’ De notulen van het bezoek aan ‘De Woonplaats’, dat leidde tot de verkoop module. Notulen / Notule 2008-05-16 Bezoek De Woonplaats

De algemene gedachte

Voor we het hoofd product beschrijven (de verkoop module), en bespreken wat er gedaan is en wat er nog gedaan moet worden, zullen we kort het algemene idee achter de module bespreken. Dit idee komt voort uit een gesprek met De Woonplaats.


Er zijn natuurlijk een klein aantal veranderingen gemaakt aan de, in fase 4 opgeleverde, producten. Maar het hoofdproduct van fase 5 is toch wel de verkoop module gebaseerd op het verkoop proces van De Woonplaats te Enschede. Het algemene idee achter het hoofd verkoopproces van De Woonplaats is vrij simpel, en geïllustreerd in Appendix A.


De volgende uitleg is gebaseerd op de illustratie uit Appendix A.


Het verkoop proces, zoals De Woonplaats deze graag wil zien, begint met een VHE die voor een x-aantal jaar is verhuurd. Deze VHE komt dan automatisch in het verkoop proces terecht.


Zodra een VHE in het verkoop proces terecht is gekomen (en nu dus eigenlijk een Verkoopbare Eenheid is) kiest De Woonplaats zelf een geschikte Makelaar om de VHE te verkopen.


De gekozen Makelaar krijgt vervolgens het bericht dat hij/zij de VHE mag gaan verkopen. Bijgevoegd is allerlei informatie over de VHE zodat de Makelaar direct kan beginnen met het verkopen.


De Makelaar zal als eerste (zelf) een taxatie uitvoeren, om een verkoopprijs te bepalen. Hoe de Makelaar dit doet, is aan de Makelaar. Als de taxatie is gedaan, word deze ingevoerd (door de Makelaar) in het verkoop systeem.


Dit gebeurd aan de hand van een ‘Gebeurtenis’.


Een gebeurtenis is alles wat zich binnen het verkoop proces van de Makelaar bevind. Alle noemenswaardige gebeurtenissen (mijlpalen), zoals het bezichtigen van een VHE, het bieden op een VHE en uiteindelijk het verkopen van een VHE.


Aan de hand van deze gebeurtenissen, die de Makelaar regelmatig invoert, kan De Woonplaats gemakkelijk de status van een verkoop bijhouden. Uiteindelijk zal de status van een VHE ‘verkocht’ zijn. Dan is de verkoop afgesloten.


Bij een gebeurtenis kan allerlei overige informatie worden gevoegd. Bijvoorbeeld een begeleidende tekst, of een (of meerdere) bijlagen. Bij het afsluiten van een verkoop, kan bijvoorbeeld het verkoop contract worden gevoegd. Bij het bieden op een VHE zouden eventueel de contactgegevens van de bieders kunnen worden vermeld, enzovoorts.


Kort samengevat wil de Woonplaats zo min mogelijk te maken hebben met de verkoop van een VHE (ze besteden het uit aan de Makelaar), maar wel te allen tijde op de hoogte zijn van de status van een verkoop.


Hoofdproduct

Verkoop module

Tijdens fase 5 van het WOSI project is door de teams een nieuwe verkoop module neergezet. De verkoop module is gebaseerd op het verkoop proces van De Woonplaats, en moet op korte termijn de huidige verkoop applicatie van De Woonplaats gaan vervangen.


De module die we hebben opgeleverd is echter niet helemaal compleet. Hieronder vind men een beschrijving van de module, verdeelt in een aantal cases. De cases zijn onderverdeelt in gerealiseerde cases en nog niet gerealiseerde cases. In dit hoofdstuk vindt men ook de taken terug die nog open staan.


Overzicht gerealiseerde cases

Hier volgt de gedachte achter een aantal, reeds gerealiseerde, cases. De cases die besproken worden zijn terug te vinden in Appendix B.


VHE Registreren

Het registreren van een VHE verloopt in de opgeleverde applicatie handmatig. Zoals in de bijbehorende state diagram te zien is, is dit scherm alleen voor medewerkers van De Woonplaats bestemd.


Het diagram spreekt verder voor zichzelf. De functionaliteit van het huidige scherm moet echter worden uitgebreid. Details over de uitbreiding zijn nog niet bekend, deze moeten uitvoerig worden besproken met De Woonplaats.


Ook sprak De Woonplaats over een import/export systeem, om VHE’s van hun huidige systeem in het WOSI systeem te krijgen. Dit wordt later in dit document nog besproken.


Verkoop overzicht raadplegen

Het verkoop overzicht is zowel voor een geregistreerde makelaar als voor een medewerker van De Woonplaats beschikbaar. Uiteraard zijn voor beide partijen de schermen verschillend, zoals aangegeven in de state diagram.


Het scherm heeft nu een lijst van alle VHE’s in het systeem. Het is de bedoeling dat dit scherm zodanig uitgebreid word dat;


 • Er een overzicht is van actieve/inactieve verkopen
 • Er gemakkelijk gezocht kan worden op VHE’s (verschillende zoek mogelijkheden)
 • Er gemakkelijk gesorteerd en gegroepeerd kan worden (bijv. op wijk of woonplaats)
 • Er een overzicht ontstaat met belangrijke informatie (zoals status, adres, etc.)
 • De makelaar enkel en alleen ZIJN actieve/inactieve verkopen ziet, met dezelfde zoek mogelijkheden en overzicht

Makelaar kiezen & inlichten

Het proces ‘Makelaar kiezen & inlichten’ is redelijk ‘straight-forward’. De gedachte hier achter is, dat zodra De Woonplaats een VHE in de verkoop doet, er een Makelaar gekozen moet worden om deze VHE te verkopen. Of dit automatisch (bij het importeren) moet gebeuren of handmatig door een medewerker moet bij De Woonplaats worden nagevraagd. Het proces, zoals beschreven in de state diagram, gaat er vanuit dat het handmatig gebeurd.


Als er een makelaar is gekozen, word de verkoop (inclusief alle gegevens) naar de makelaar gestuurd. In het beschreven proces gaan we er vanuit dat dit via e-mail gebeurd. Verder in dit document wordt echter de mogelijkheid van een eigen systeem beschreven om berichten naar Makelaars te sturen.


Overzicht nog niet gerealiseerde cases

Hier volgt de gedachte achter een aantal, nog niet gerealiseerde, cases. De cases die besproken worden zijn terug te vinden in Appendix C.


Taxatie invoeren

Het invoeren van een taxatie is nog niet gerealiseerd in deze module. De module die fase 4 heeft gebouwd heeft echter wel de mogelijkheid om taxaties in te kunnen voeren. Het is verstandig deze als uitgangspunt te nemen, gezien de basis er al is.


Overigens is het de bedoeling dat een VHE pas echt verkocht kan worden als er een taxatie is gedaan. De taxatie wordt gedaan door de Makelaar, en ook ingevoerd door de makelaar. Een taxatie moet worden gezien als een gebeurtenis.


Deze gebeurtenis zorgt er echter voor dat andere gebeurtenissen (zoals het bieden, bezichtigen, en afsluiten van een verkoop) kunnen worden ingevoerd. Als een taxatie nog niet is ingevoerd, zijn bovengenoemde gebeurtenissen niet beschikbaar voor de VHE, en kan deze niet worden verkocht.


De gebeurtenis taxatie kan, zoals elke gebeurtenis, een x-aantal documenten bevatten, bijvoorbeeld een taxatie rapport. De gebeurtenis komt ook terug in de lijst van gebeurtenissen bij het overzicht van een VHE.


Gebeurtenis invoeren

Het invoeren van een gebeurtenis is een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe verkoop module. Met deze gebeurtenissen kan de Makelaar aangeven hoe het met de verkoop van een VHE gaat.


In het overzicht van de gegevens van een VHE, worden vervolgens de gebeurtenissen getoond in de vorm van een logboek. De laatste belangrijke gebeurtenis (zoals bijv. een taxatie of een verkoop) staat ook in het overzicht van VHE's, achter elke VHE. Op deze manier kan De Woonplaats snel zien hoe het met de VHE's staat.


Sommige gebeurtenissen zijn belangrijker dan andere. Een taxatie bijvoorbeeld; na een taxatie word het namelijk pas mogelijk om andere gebeurtenissen in te voeren. Hier zit dus een actie aan verbonden. Een verkoop is een ander voorbeeld; als de gebeurtenis 'verkocht' word ingevoerd, dan word de verkoop inactief, want de VHE is immers verkocht. Er kunnen vervolgens geen andere gebeurtenissen meer worden ingevoerd.


Echter er zijn nog andere gebeurtenissen te bedenken, zoals bijvoorbeeld 'bezichtigen', 'bieden', etc. Dit zijn allemaal 'vrije' gebeurtenissen. Dat wil zeggen; er word geen specifieke actie ondernomen na het invullen van deze gebeurtenissen, en ze kunnen vrij worden ingevuld. Zo kan een Makelaar zelf verschillende type gebeurtenissen invoeren, om De Woonplaats zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de huidige status van de verkoop.


Gegevens die nodig zijn bij het invullen van een gebeurtenis zijn;

 • Het type van de gebeurtenis
 • Een kort beschrijving van de gebeurtenis
 • Optioneel een aantal aantekeningen
 • Optioneel een of meer bestanden (zoals bijv. een taxatie rapport, of verkoop contract)

Verkoop afsluiten

Zoals eerder vermeld gebeurt het afsluiten van een verkoop door middel van een gebeurtenis. Echter is voor deze gebeurtenis wel een speciaal scherm nodig. Zoals men kan zien in de case, moet er op een gegeven moment een klant kunnen worden gekozen.


Een klant is in feite een derde partij die de VHE uiteindelijk heeft gekocht. Omdat dit niet perse een huurder hoeft te zijn, krijgt men de keuze om een klant te zoeken (in het bestaande bestand van De Woonplaats) of om een nieuwe klant aan te maken.


Als men een klant wil kiezen, krijgt men een zoekscherm te zien. In dit zoekscherm kan men aan de hand van een aantal velden in te vullen de juiste klant terug vinden en selecteren om de verkoop definitief af te sluiten.


Als men een nieuwe klant aan wil maken, krijgt men een klantenregistratie scherm te zien. Deze is voor de huidige module nog niet gerealiseerd, maar bestaat wel al in de verkoop module van fase 4.


Ook moet er de mogelijkheid zijn om nog een x-aantal documenten toe te kunnen voegen aan de gebeurtenis, bijvoorbeeld een verkoop contract. Nadat de verkoop is afgesloten word de status van de verkoop inactief. D.w.z. dat de VHE is verkocht, en niet langer onder beheer valt van De Woonplaats, maar nog wel aanwezig is in het systeem ten behoeve van de administratie.


Algemene Taken

Er zijn nog een klein aantal andere taken die gedaan moeten worden, maar (vrijwel) los staan van de bovengenoemde cases.


 • De Makelaarsfunctie moet worden uitgebreid.

De functionaliteit die de huidige verkoop module bied aan een makelaar moet flink worden uitgebreid. O.a. moet het overzicht van VHE’s duidelijker worden. Voor meer informatie kan men het beste De Woonplaats contacteren.


 • Selecteren van VHE d.m.v. snel zoeken.

Het selecteren van bijvoorbeeld een VHE (of elk ander ‘object’) moet worden vervangen door een snel zoek functie. Het liefste met een soort van Auto-aanvul functionaliteit. De zoekresultaten die dit snelle zoeken oplevert dienen dan als selectie mogelijkheden


 • Goldservice.

Er bestaat een z.g.n. ‘Goldservice’, zoals kort beschreven in de Notulen. Dit houd in het kort in dat mensen die een goldservice membership hebben eerder in aanmerking komen voor een huis dat door De Woonplaats te koop word aangeboden. Goldservice krijgt men bijvoorbeeld bij goed gedrag tijdens de huur-periode. Voor meer informatie over de implementatie van deze ‘business rule’ is contact opnemen met De Woonplaats een vereiste.


 • Gebruiker uitbreiden.

Het registreren van een gebruiker moet worden uitgebreid met extra gegevens.


 • Mergen van modules.

Een belangrijk punt is het uiteindelijke mergen van de verkoop module die is opgeleverd in fase 4, en de verkoop module die tot stand is gebracht in fase 5.


Beide modules draaien op hetzelfde framework en database, en zullen qua back-end niet moeilijk te mergen zijn.


Het samenvoegen van de functionaliteit van beide modules kan wel problemen opleveren. Bijvoorbeeld bij het samenvoegen van twee functies die qua naamgeving hetzelfde zijn, maar qua functionaliteit anders. Bijvoorbeeld het toevoegen van een taxatie kan bij De Woonplaats anders geschieden dan bij een andere woningcorporatie. Als dit gebeurd is het beste om contact op te nemen met Jo en/of de woningcorporaties en samen tot een beslissing te komen.


De Woonplaats had verder ook nog een aantal eigen verzoeken.


 • Zo willen ze graag een afspraak maken met het nieuwe team om ook samen met non-technische gebruikers (de zogenaamde eindgebruikers) om de tafel te zitten en de applicatie, en de toekomstige mogelijkheden te bespreken.
 • De Woonplaats zou ook graag toegang krijgen tot een online demo, waarop de meest recente, en stabiele, versie van ‘hun’ verkoop module aanwezig is.
 • Om het registreren van een VHE te versnellen en te automatiseren, wilde De Woonplaats graag praten over een mogelijkheid om hun huidige VHE bestand te kunnen importeren in de verkoop module.

Er bestaat reeds een import/export procedure bij De Woonplaats die de VHE’s van de verhuur applicatie naar een verkoop applicatie migreert. Dit gebeurt ’s nachts aan de hand van XML import/exports.


Het is aan te raden om bij De Woonplaats langs te gaan om de standaard van deze XML export te onderzoeken en een import functie te implementeren in de huidige verkoop module. Dit zal ook het open karakter van WOSI ten goeden komen.


Tot slot

Tot slot, voor een uitgebreid overzicht van de use-cases en bijbehorende user stories, verwijs ik je naar: http://dev.wosi.org/wiki/Document:Usecases_Verkoop


Hier staan een aantal grote verduidelijkingen betreft een aantal acties en onderdelen.


Aanbevelingen voor volgende fase:

Kennis

Onderstaand onderdeel is (vrijwel) gelijk aan hetzelfde hoofdstuk in de overdrachtdocumentatie uit fase 4.


Het is heel belangrijk om in het begin van het project zo veel mogelijk kennis op te doen van de technologieën die binnen het project gebruikt worden. Denk hierbij aan Spring. Hoe eerder je de kennis hebt hoe beter het is en hoe makkelijker je het project ook voor jezelf maakt.


Kennis van de gebruikte technieken

Ook is het belangrijk om, voordat je het project gaat opstarten, kennis te hebben van de systemen die hieronder staan vermeld:


Subversion (SVN) is een tool waarmee het versiebeheer van een software ontwikkel project uitgevoerd wordt. Met versiebeheer is het mogelijk om bestanden in verschillende stadia van hun ontwikkeling te beheren.


Spring Framework is een ondersteunend raamwerk gericht op ontwikkeling van software binnen het J2EE platform. Het raamwerk combineert een aantal API's en ideeën op een manier die een alternatief biedt voor de standaard manier van het ontwikkelen van software op het J2EE platform.


Hibernate is een Object/Relational Mapping (ORM) oplossing voor de Java programmeertaal. Het is een gratis, open source framework dat beschikbaar is onder de LGPL licentie. Hibernate werd door een internationaal team van Java ontwikkelaars gemaakt. Het is een eenvoudig te gebruiken Framework voor het koppelen van een object georiënteerd domeinmodel aan een traditionele relationele database.


Taken voor volgend projectteam

Onderstaand onderdeel is (vrijwel) gelijk aan hetzelfde hoofdstuk in de overdrachtdocumentatie uit fase 4.

 • Eerst ontwikkelomgeving installeren en oefenen.
 • Inlezen in de documentatie (zowel van fase 5 als van fase 4, waar nodig).
 • Code en database behoord in het Engels!!

Tips voor volgend projectteam

 • TODO lijst per team bijhouden op de wiki.
 • Niet blijven wachten op andere teams.
 • Wekelijkse vergadering tussen teams over voortgang en afhankelijkheden.
 • Regelmatig overleg met hele teams en Jo over voortgang en eisen.
 • Bugtracker gebruiken.
 • Zorg voor een gevulde database bij een presentatie van de module(s).

Hier volgen nog een aantal tips die wellicht bruikbaar kunnen zijn voor de volgende fase(n). Deze tips zijn gebaseerd op het verloop van fase 5, en bevat vooral dingen die wij in fase 5 beter hadden kunnen doen.


Tip 1.

Zet aan het begin van de fase een plan op (een soort road-map) waarin beschreven word welke hoofdtaken er zijn voor de komende fase.


De taken kunnen gemakkelijk uit de overdracht documentatie worden gehaald. Hierin staat namelijk precies omschreven wat er nog gedaan moet worden, en waar het vorige team is gestopt.


Als de taken er zijn, kan met de betreffende woningcorporaties worden gepraat over de belangrijkheid van de taken (prioriteit) binnen het gehele proces, en over verdere, extra, functionaliteit.


Zo ontstaat er een lijst met hoofdtaken (waarvan waarschijnlijk veel taken uit de overdracht documentatie komen) en een lijstje met subtaken (die waarschijnlijk van de woningcorporaties komen).


Tip 2.

Zorg dat men te allen tijde de prioriteit kent van een taak. Prioriteiten kunnen worden bepaald aan de hand van informatie van de woningcorporaties. Bespreek deze prioriteiten samen met Jo, zodat er geen belangenverstrengeling plaats vindt.


Tip 3.

Verdeel de verschillende taken zo eerlijk mogelijk. Maak kleine teams, met kleine taken, en verdeel deze zo eerlijk mogelijk (qua kennis en beschikbaarheid).


Tip 4.

Om het ontwikkelen te bespoedigen, en om aan het eind een goed cijfer te halen de volgende tip; houd een keer in de zoveel tijd (in elk geval 1x) een feedback gesprek met de teams, zodat bepaalde dingen (persoonlijk of technisch) eerder aan het licht komen en er sneller actie ondernomen kan worden.


Dit scheelt iedereen aan het eind een hoop punten.


Tip 5.

Modelleer zo veel mogelijk, brainstorm met zijn allen, en documenteer vervolgens de uitkomst van zo'n brainstorm sessie. Dit is niet alleen handig voor later, als referentie, maar ook voor volgende fases. Misschien brainstormen jullie wel over dingen die al bedacht zijn, of met goede rede achterwegen gelaten.


Tip 6.

Modeleer processen, etc. zorgt er voor dat dit later makkelijker leesbaar word als een volgend team er mee aan de slag gaat. De meeste modelleer talen (zoals UML) zijn redelijk universeel en uniform. Er kan geen ambiguïteit optreden, zoals dat bij spreektaal (of schrijftaal) wel gebeurd.


Tip 7.

Als er een vraag is, richting een woningcorporatie, stel die dan direct. Wacht hier absoluut niet mee. Ze zijn erg blij met vragen, ze willen erg graag meer betrokken zijn en betrokken worden en zijn dolblij met het zien van enige vooruitgang!


Appendix A

Image:Interactie_de_Woonplaats-Makelaar.png

Appendix B - Gerealiseerde cases

VHE Registreren

Case-VHE registreren.png

Verkoop overzicht raadplegen

Case-Verkoop overzicht raadplegen.png

Makelaar kiezen & inlichten

Image:Case-Makelaar_kiezen_en_inlichten.png

Appendix C – Niet gerealiseerde cases

Taxatie invoeren

Image:Case-Taxatie_invoeren.png


Gebeurtenis invoeren

Image:Case-Gebeurtenis_invoeren.png

Verkoop afsluiten

Image:Case-Verkoop_afsluiten.png