Revision history of "ResourceBundle Editor"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:36, 17 October 2008Jkrijgsman (talk | contribs). . (678 bytes) (+678). . (New page: Om de WOSI applicatie geschikt te maken voor meerdere talen staan alle teksten in zogenaamde resourcebundles. Deze bestanden zijn met de hand te bewerken, maar het is gemakkelijker om de R...)