Revision history of "Document:Verkoopapplicatie opmerkingen"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:56, 10 June 2008Afiege (talk | contribs)m . . (2,075 bytes) (+2,075). . (New page: Ik heb even vluchtig rond gekeken in de verkoop applicatie en merk de volgende dingen. Ben vast nog een heleboel details vergeten. = WOSI Verkoop applicatie [TODO] = De huidige versie ...)